Hur kan vi fånga upp störningen så tidigt som möjligt i transportplaneringen?

Distributionsnätet är styrt av ankomst- och avgångstider vilket gör att tid är den kritiska faktorn att säkerställa att rätt gods kommer till rätt plats. En viktig aktör på Schenker för att kunna koordinera distributionsnätet är trafikledaren. Dennes uppgift är att planera och styra bilarna för att optimera distributionsprocessen. En vanlig arbetsdag innebär att transportledaren fördelar ut det gods som ska lämnas på rätt resurser. Och vid inhämtning av godset gäller det att fördela ut hämtningsorder på rätt sätt till rätt resurs. Detta arbete sker idag utan stöd av störningsinformation. Genom att erhålla störningsinformation digitalt, t.ex. information om ett planerat eller pågående vägarbete, så kan trafikledaren ta hänsyn till dessa störningar i koordinationsarbetet av resurser. Dessutom kan akuta trafiksituationer, exempelvis olyckor, identifieras av trafikledaren och åtgärder (t.ex. omplanering) kan vidtas. Hur ser en tjänst baserat på störningsdata ut som på ett smart sätt fångar upp störningen så tidigt som möjligt i transportplaneringen?

Picture5

 

Hur kan vi erhålla realtidsinformation om positionen på temporära lastzoner?

Vid vägarbeten är det inte ovanligt att lastzoner temporärt flyttas till andra positioner. För Schenkers chaufförer blir detta ofta en tidstjuv då det för dem då gäller att hitta dessa temporära platser för att kunna hämta eller lämna godset till mottagaren. Om trafikledaren inför transporten får information om vad den temporära lastzonen finns så kan ruten anpassas med hjälp av denna information och förseningar undviks. Hur ser en tjänst ut som både förser transportledaren med störningsdata samt information om var temporära lastzoner finns?

Picture7

 

Hur kan vi bäst informera kunder om potentiella störningar i distributionstrafiken?

När kunden bokar sin transport så vill Schenker kunna förmedla information om planerade störningar i distributionsnätet till kunden. Härigenom får kunden en service så att denne exempelvis kan planera sin leverans vid en annan tidpunkt för att på så sätt undvika potentiella störningar i distributionsnätet. Hur ser en lösning ut som på bästa sätt förmedlar störningsinformation till kunden när denne bokar en transporttjänst hos Schenker?

aIMG_1038

 

 

Hur kan vi förmedla akut störningsinformation till chaufför under färd?

Idag får chaufförerna mycket information vid transportgenomförandet. Chaufförerna har också kört lokallinjerna länge och har stor kunskap om hur de ska hitta rätt, och inga direkta stödsystem används av dem förutom handdator för scanning av gods. Sedan den 1 december 2013 förbjudet att använda mobil kommunikationsutrustning under färd om detta negativt påverkar framförandet av fordonet. Givet denna situation hur kan akut störningsinformation, t.ex. en trafikolycka I Göteborgsområdet eller en temporär vägavstängning, förmedlas till chaufförerna digitalt utan att detta hämmar deras förmåga att framföra fordonet under färd?

bil pa vag 4