Västsvenskapaketet

I Göteborg planeras byggnation av ett stort paket med infrastrukturåtgärder som kallas Västsvenskapaketet. I paketet ingår bland annat två tunnlar dock också en mängd mindre byggprojekt. Västsvenskapaketet innehåller ett samhällsbygge som bidrar till en attraktiv, hållbar och växande region. Det blir lättare att ta sig fram, och vi får bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige. Ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige är målet.

Under byggnadsperioden av Västsvenskapaketet förväntas dock en del trafikstörning och kapacitetsminskningar som kommer att ha konsekvenser för båda framkomlighet och restidpålitlighet. Från och med 2016 drar igång några av de större byggnadsprocesser med större trafikstörningar. Tidsplanen kommer dock i praktiken vara variabel eller stochastik beroende på framgånger i själva byggprocessen. Nedan redovisas tidsplanen, daterad 2013-12-03. Staplarna avser byggtid inklusive förberedande arbeten.

Trafikstörande åtgärder 2016

Som komplement till ovanstående tidsplan har ett kartunderlag, en för vägnätet och en för järnvägsnätet, tagits fram med övergripande beskrivning av projektens utbredningsområden och med beskrivning av grad av störning. Observera att bedömd grad av störning kan pågå under kortare eller längre perioder (detta framgår inte av kartbilden). Nedan redovisas karta för vägnätet:

Påverkan åtgärder 2016

Det finns många osäkerheter i såväl tidplaner som bedömning av störning. Några av projekten ligger i dagsläget i planeringsskeden där typ av åtgärd ännu inte preciserats medan andra redan startat byggnation. I flera av de stora projekten pågår simuleringar av trafik/beräkningar av kölängder som underlag för detaljutformning men det finns också många som ännu inte bedömt eller preciserat hur kapacitetsneddragningar kommer att se ut eller hur prioritering mellan trafikslag kommer att ske.

Dynamik i trafiken

Utöver de projekt som redovisas i tidplan ovan ska också ett stort antal mindre och normalstora projekt genomföras, tillsammans med ordinarie drift- och underhåll och akutåtgärder. Det finns generellt stora osäkerheter gällande framkomlighet för de olika trafikslagen. Mycket kan och kommer att förändras fram t o m år 2016. Det handlar om allt från politiska beslut, till överklaganden som drar ut på tiden, till hur beställare tillsammans med entreprenörerna väljer att styra och bedriva sina projekt, hur samordning och synkronisering av tidsplaner och åtgärder för projekt som påverkar varandra kan ske samtidigt som vet vi att till synes mycket små detaljer (som kan komma att tas ute på byggen samma dag) kan ge mycket stora konsekvenser för framkomligheten. Det är också flera olika organisationer som ska genomföra projekt som påverkar varandra, vilket ställer stora krav på samordning och samverkan.

Dessutom blir den dagliga trafiksituation inte bara beroende på kombinationen av projekterade byggprojekt och akutåtgärder men också beroende på efterfrågannivåer och vädret. Under byggperioden kommer efterfrågan kommer att påverkas aktivt genom mobility management åtgärder.